Algemene voorwaarden

BInhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransactie: duur, opzegging en verleging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid van de consument

Artikel 16 – Leeftijdsbeperkingen

Persoonsgegevens verwerken

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

7.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Iris Calis – The Golden Gift
Simon Stevinweg 111
1222SP Hilversum

E-mailadres: info@thegoldengift.nl
KVK: 84919108
BTW-identificatienummer: 234985835B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid / Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen

3.. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– De voornaamste kenmerken van het product of van de dienst;

– De prijs inclusief belastingen;

– De eventuele kosten van aflevering;

– De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

– De termijn voor aanvaring van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

– De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

– Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

– De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

– De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

– De gedragscode waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

– De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1 .De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4 .De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

A. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: info@thegoldengift.nl
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

– In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

– Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 –  Herroepingsrecht

Uitsluiting herroepingsrecht:

Het merendeel van de door TheGoldenGift.nl verkochte producten is gepersonaliseerd. Deze producten worden volgens de specifieke, individuele wensen van de consument geproduceerd en zijn dus niet voorgefrabiceerd. Omdat het op maat gemaakte producten betreft, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze van de consument, geldt dat de consument voor deze producten in beginsel geen herroepingsrecht heeft. Ten aanzien van de uitsluiting van het herroepingsrecht geldt verder het bepaalde onder artikel 10 van deze algemene voorwaarden

Bij niet-gepersonaliseerde producten

1. Onverminderd het bepaalde in lid 1, kan de consument, de een herroepingsrecht heeft, een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of

3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen:

4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen

5. Bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal gescheiden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschrijving in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

1. Als de consument zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, dient hij dit binnen de bedenktermijn te melden door middel van het modelformulier voor herroeping of door een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument de door hem ontvangen producten terug of overhandigt hij deze aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden de producten zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elke geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument stuurt het product terug inclusief alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en in de originele verpakking, een en ander conform de door de ondernemer verstrekte instructies

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen of heeft aangegeven deze kosten zelf te dragen. 

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Betaling
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhoging binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhoging vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

1. Deze gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

— 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en.of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften.

Natuurproducten (waaronder leer-, steen- en houtproducten) kunnen op individuele basis van elkaar afwijken. Onderlinge verschillen zoals zichtbare nerven, poriën, littekens, kleine kleurverschillen en/of insectenbeten typeren de echtheid van het artikel en gelden geenszins als materiaalfouten. De verschillen kunnen geen reden zijn voor het aannemen van non-conformiteit en de ondernemer wijst elke aansprakelijkheid hiervoor af.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekt extra garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

Onder extra garantie zoals bedoeld in lid 2 wordt verstaan iedere verbintenis waarin de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur, bepaalde rechten of vorderingen toekent aan de consument die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is. 

— 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerd bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. In het geval de ondernemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen. 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijk wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De ondernemer is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de consument. Ditzelfde geldt voor alle door de consument opgegeven adres- en aflever gegevens en overige gegevens. 

Artikel 12 – Duurtransactie: duur, opzegging en verleging

De consument kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand

De consument kan een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Als de consument gebruik kan maken zijn wettelijke herroepingsrecht, geldt in afwijking van lid 1 dat de door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd.

Als de consument niet binnen de overeengekomen 14 dagen tot betaling overgaat, wordt het saldo achtereenvolgens verhoogd met €2,50 herinneringskosten, €5,00 aanmaningskosten en €7,50 sommatiekosten.

Als de ondernemer in geval van wanbetaling door de consument tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de consument.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of diensten(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, Niettemin hebben zowel de ondernemer als de consument het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid van de consument

De consument komt overeen om in de persoonlijke teksten op de houder / verpakking geen teksten van racistische, seksuele of discriminerende aard of teksten die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden te laten drukken. Voor de ondernemer is het niet mogelijk om de producten te controleren op naleving van deze bepaling.

De consument komt overeen om met de persoonlijke teksten op de houder / verpakking geen inbreuk te maken op het intellectueel eigendomsrecht van derden. Een mogelijke inbreuk komt voor rekening en risico van de consument. Voor de ondernemer is het niet mogelijk om de producten te controleren op naleving van deze bepaling,

De consument is verantwoordelijk om de gegevens die hij aan de ondernemer doorgeeft grondig te controleren op juistheid en compleetheid. Op de ondernemer rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

Artikel 19 – Leeftijdsbeperkingen

De website en producten van de ondernemer zijn te gebruiken voor personen van alle leeftijden, met uitzondering van alcoholhoudende producten, welke alleen te bestellen zijn door personen ouder dan 18 jaar.

Het is niet toegestaan voor de consument om alcoholhoudende producten te bestellen voor personen jonger dan 18 jaar.

 

Jouw privacy is voor The Golden Gift van groot belang.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

The Golden Gift verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website d.m.v. Cookies
 • Bankrekeningnummer

De gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden i.v.m fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
The Golden Gift verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • The Golden Gift verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

The Golden Gift gebruikt jouw gegevens alleen om je bestelling te kunnen verwerken en versturen. Zonder de bovengenoemde gegevens kun je geen bestelling plaatsen en zijn daarom noodzakelijk. Ook voor het bijhouden en bewaren van onze administratie en het uitvoeren van de dienstverlening, zijn deze gegevens nodig.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Hieronder leggen we uit met welke bedrijven we samenwerken.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • betaalprovider Mollie B.V. en/of AfterPay
  Na het afronden van je bestelling kun je een betaalmethode selecteren. Kies je voor Mollie B.V. of AfterPay dan nemen zij het laatste deel van je bestelling van ons over, namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van je vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling of in het geval van AfterPay de toetsing van je kredietwaardigheid.
 • verzend/bezorgdienst MyParcel/PostNL
  Als je een bestelling plaatst is het onze taak om je pakket zo snel mogelijk bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel. MyParcel wordt gebruikt om adreslabels te genereren die worden bevestigd op je pakket zodat jij je bestelling middels een track & trace code kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van je bestelling ligt in handen van PostNL. Het is daarom voor ons noodzakelijk je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
 • webwinkel software WordPress/Woocommerence
  Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WordPress. WordPress zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Na het afronden van je bestelling worden je gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen.

CONTACTFORMULIER
Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

SOCIAL MEDIA
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen zoals de Like button van Facebook. Wanneer je hierop klikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

COOKIES
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

BEVEILIGING
The Golden Gift neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thegoldengift.nl

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KLACHT INDIENEN
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
The Golden Gift
Simon Stevinweg 111
1222SP Hilversum


E-mai: info@thegoldengift.nl
www.thegoldengift.nl

Artikel 13 – Kopieers en auteurrecht 
Tenzij anders overeengekomen blijf het recht op kopiëren van het product, het copyright, alsmede het auteursrecht bij de ondernemer. Hetgeen betekent dat het product niet mag verveelvoudigd, gekopieerd of bewerkt worden zonder toestemming van ondernemer. In geval van inbreuk of misbruik van het kopieer- of auteursrecht stelt de ondernemer de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk en kan dit juridische gevolgen krijgen. 
Het product mag niet worden nagemaakt!